شرط چهارم


شرط چهارم: آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است به طوري تر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد، ولي جايي كه پيشاني را بر آن مي گذارد اگر نجس باشد در صورتي كه خشك هم باشد، نماز باطل است، و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد.

886 بنابر احتياط مستحب، بايد زن عقب تر از مرد بايستد و جاي سجده او ازجاي ايستادن كمي عقب تر باشد.

887 اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد، و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است كه نماز را دوباره بخوانند.

888 اگر بين مرد و زن، ديوار يا پرده يا چيز ديگري باشد، نمازشان صحيح است، و احتياط مستحب هم در دوباره خواندن نيست.بازگشت