شرط دوم


شرط دوم: مكان نمازگزار بايد بي حركت باشد، و اگر به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايي كه حركت دارد مانند اتومبيل و كشتي و ترن نماز بخواند، به قدري كه ممكن است بايد در حال حركت چيزي نخواند، و اگرآنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند به طرف قبله برگردد.

881 نماز خواندن در اتومبيل و كشتي و ترن و مانند اينها، وقتي ايستاده اند،مانعي ندارد.

882 روي خرمن گندم و جو و مانند اينها، كه نمي شود بي حركت ماند، نماز باطل است.

883 در جايي كه به واسطه احتمال باد و باران و زيادي جمعيت و مانند اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به اميد تمام كردن شروع كند، اشكال ندارد. و اگر به مانعي برنخورد، نمازش صحيح است. و در جايي كه ماندن در آن نماز نخواند، ولي اگر خواند نماز باطل نيست. و همچنين روي چيزي كه ايستادن و نشستن روي آن حرام است، مثل فرشي كه اسم خدا بر آن نوشته شده، بايد نماز نخواند، ولي اگر خواند، صحيح است.بازگشت