شرط اول


شرط اول: آنكه مباح باشد.

866 كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند، اگر چه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد، نمازش باطل است. ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي، مانعي ندارد.

867 نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است بدون اجازه كسي كه منفعت ملك مال او مي باشد باطل است مثلا در خانه اجاره اي اگر صاحب خانه يا ديگري بدون اجازه كسي كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند نمازش باطل است و همچنين است اگر در ملكي كه ديگري در آن حق دارد نماز بخواند مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفي برسانند تا وقتي ثلث را جدا نكنند نمي شود در ملك او نماز خواند.

868 كسي كه در مسجد نشسته، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محل ديگري بخواند.

869 اگر در جايي كه نمي داند غصبي است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جايي كه غصبي بودن آن را فراموش كرده، نماز بخواند، و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است. مگر آنكه خودش غصب كرده باشد، كه در اين صورت به احتياط واجب، نمازش باطل است.

870 اگر بداند جايي غصبي است ولي نداند كه در جاي غصبي نماز باطل است، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است.

871 كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد، نماز او باطل است و همچنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبي بخواند.

872 كسي كه در ملكي با ديگري شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمي تواند در آن ملك تصرف كند، و نماز بخواند.

873 اگر با عين پولي كه خمس و زكات آن را نداده ملكي بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است. و همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالي كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.

874 اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلبا راضي نيست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلبا راضي است نماز صحيح است.

875 تصرف در ملك ميتي كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است مگر آنكه بدهكاري او را بدهند يا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

876 تصرف در ملك ميتي كه به مردم بدهكار است حرام، و نماز در آن باطل است. ولي تصرفات جزئي كه براي برداشتن ميت معمول است، اشكال ندارد. و نيز اگر بدهكاري او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدهي را بدهند، تصرفي كه غير فروختن و از بين بردن مال باشد، اشكال ندارد.

877 اگر ميت قرض نداشته باشد، ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند، تصرف در ملك او حرام، و نماز در آن باطل است. ولي تصرفات جزئي كه براي برداشتن ميت معمول است، اشكال ندارد.

878 نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اينها كه براي واردين آماده است اشكال ندارد و اگر وثوق پيدا نشود كه صاحبش راضي است مشكل است ولي در غير اين قبيل جاها، در صورتي مي شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، يا حرفي بزند كه معلوم شود، براي نماز خواندن اذن داده است مثل اينكه به كسي اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد كه از اينها فهميده مي شود براي نماز خواندن هم اذن داده است.

879 در زمين بسيار وسيعي كه از ده دور و چراگاه حيوانات است، اگر چه صاحبانش راضي نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد. و در زمينهاي زراعتي هم كه نزديك ده است و ديوار ندارد، اگر چه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئي اشكال ندارد.ولي اگر يكي از صاحبانش ناراضي باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.


بازگشت