چيزهايي كه در لباس نمازگزار مكروه است


چيزهايي كه در لباس نمازگزار مكروه است

865 چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است، و از آن جمله است: پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ، و لباس شرابخوار، و لباس كسي كه از نجاست پرهيز نمي كند، و لباسي كه نقش صورت دارد. و نيز باز بودن تكمه هاي لباس و دست كردن انگشتري كه نقش صورت دارد، مكروه مي باشد.

بازگشت