چيزهايي كه در لباس نمازگزار مستحب است


چيزهايي كه در لباس نمازگزار مستحب است

864 چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است: عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه ترين لباسها، و استعمال بوي خوش، و دست كردن انگشتري عقيق.

بازگشت