شرط چهارم


شرط چهارم

824 لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد. و اگر مويي ازآن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است.

825 اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت مانند گربه بربدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد، نماز صحيح است.

826 اگر مو و عرق و آب دهان كسي بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، اشكال ندارد. و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.

827 اگر شك داشته باشد كه لباسي از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت،چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه، نماز با آن خواندن مانعي ندارد.

828 اگر انسان احتمال دهد تكمه صدفي و مانند آن از حيوان است، نماز خواندن با آن مانعي ندارد. و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

829 با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشكال ندارد.

830 اگر با لباسي كه نمي داند كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند،نمازش صحيح است. ولي اگر فراموش كرده باشد، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند.


بازگشت