شرط سوم


شرط سوم

821 لباس نمازگزار بايد از اجزاي حيوان مرده اي كه خون جهنده دارد، يعني حيواني كه اگر رگش را ببرند، خون از آن جستن مي كند، نباشد. بلكه اگر از حيوان مرده اي كه مانند ماهي، خون جهنده ندارد لباس تهيه كند، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.

822 بايد چيزي از مردار مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته، بنابر احتياط واجب همراه نمازگزار نباشد، گرچه لباس او هم نباشد.

823 اگر چيزي از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نمازگزار باشد يا با لباسي كه از آنها تهيه كرده اند نماز بخواند، نمازش صحيح است.


بازگشت