لباس نمازگزار


لباس نمازگزار

798 لباس نمازگزار شش شرط دارد:
اول: آنكه پاك باشد.
دوم: آنكه مباح باشد.
سوم: آنكه از اجزاي مردار نباشد.
چهارم: آنكه از حيوان حرام گوشت نباشد.
پنجم و ششم: آنكه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد.و تفصيل اينها در مسايل آينده گفته مي شود.

بازگشت