پوشانيدن بدن در نماز


پوشانيدن بدن در نماز

788 مرد بايد در حال نماز اگر چه كسي او را نمي بيند، عورتين خود را بپوشاند.و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

789 زن بايد در موقع نماز تمام بدن، حتي سر و موي خود را بپوشاند. ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي شود، و دستها تا مچ، و پاها تا مچ پا لازم نيست. اما براي آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقداري از اطراف صورت و قدري پايين تر از مچ را هم بپوشاند.

790 موقعي كه انسان قضاي سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را بجامي آورد، بلكه بنابر احتياط واجب در موقع سجده سهو هم، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند.

791 اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است. بلكه اگر از روي ندانستن مساله هم باشد، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند.

792 اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش پيدا است، بايد آن را بپوشاند. و چنانچه پوشاندن عورت زياد طول بكشد، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولي اگر بعداز نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده، نمازش صحيح است.

793 اگر در حال ايستاده، لباسش عورت او را مي پوشاند، ولي ممكن است در حال ديگر مثلا در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعي كه عورت او پيدا مي شود به وسيله اي آن را بپوشاند، نماز او صحيح است. ولي احتياط مستحب آن است كه باآن لباس نماز نخواند.

794 انسان مي تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند، ولي احتياط مستحب آن است كه موقعي خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگري نداشته باشد.

795 اگر غير از گل هيچ چيز ندارد كه در نماز خود را بپوشاند، گل ساتر نيست و مي تواند برهنه نماز بخواند.

796 اگر چيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد كه پيدا مي كند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را ت اخير بيندازد و اگر چيزي پيدا نكرد، در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند.

797 كسي كه مي خواهد نماز بخواند، اگر براي پوشاندن خود حتي برگ درخت و علف نداشته باشد، و احتمال ندهد كه تا آخر وقت چيزي پيدا كند كه خود را باآن بپوشاند، در صورتي كه نامحرم او را مي بيند، بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند. و اگر كسي او را نمي بيند، ايستاده نماز بخواند و جلوي خود را با دست بپوشاند. و در هر صورت ركوع و سجود را با اشاره انجام مي دهد و براي سجود سر را قدري پايين تر مي آورد.


بازگشت