احكام قبله


احكام قبله

776 خانه كعبه كه در مكه معظمه مي باشد قبله است، و بايد روبروي آن، نماز خواند. ولي كسي كه دور است، اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مي خواند، كافي است. و همچنين است كارهاي ديگري كه مانند سر بريدن حيوانات بايدرو به قبله انجام گيرد.

777 كسي كه نماز واجب را ايستاده مي خواند، بايد طوري بايستد كه بگويند رو به قبله ايستاده، و لازم نيست زانوهاي او و نوك پاي او هم رو به قبله باشد.

778 كسي كه بايد نشسته نماز بخواند، اگر نمي تواند به طور معمول بنشيند ودر موقع نشستن، كف پاها را به زمين مي گذارد، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد، و لازم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد.

779 كسي كه نمي تواند نشسته نماز بخواند، بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد. و اگر ممكن نيست، بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد. و اگر اين را هم نتواند،بايد به پشت بخوابد، به طوري كه كف پاي او رو به قبله باشد.

780 نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد. و در سجده سهو هم احتياط مستحب همين است.

781 نماز مستحبي را مي شود در حال راه رفتن و سواري خواند. و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبي بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد.

782 كسي كه مي خواهد نماز بخواند، بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين كند كه قبله كدام طرف است. و مي تواند به گفته دو شاهد عادل كه از روي نشانه هاي حسي شهادت مي دهند، يا به قول كسي كه از روي قاعده علمي قبله را مي شناسد و محل اطمينان است، عمل كند. و اگر اينها ممكن نشد، بايد به گماني كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاي آنان يا از راههاي ديگر پيدا مي شود، عمل نمايد. حتي اگر از گفته فاسق يا كافري كه به واسطه قواعد علمي قبله را مي شناسد گمان به قبله پيدا كند، كافي است.

783 كسي كه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قويتري پيدا كند، نمي تواند به گمان خود عمل نمايد. مثلا اگر ميهمان از گفته صاحبخانه گمان به قبله پيدا كند، ولي بتواند از راه ديگر گمان قويتري پيدا كند، نبايد به حرف او عمل نمايد.

784 اگر براي پيدا كردن قبله وسيله اي ندارد، يا با اينكه كوشش كرده گمانش به طرفي نمي رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند. و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد، بايد به اندازه اي كه وقت دارد نماز بخواند. مثلا اگر فقط به اندازه يك نماز وقت دارد، بايد يك نماز به هر طرفي كه مي خواهد بخواند. و بايد نمازها را طوري بخواند كه يقين كند يكي ازآنها رو به قبله بوده، يا اگر از قبله كج بوده، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسيده است.

785 اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است، بايد به هر دو طرف نماز بخواند. ولي احتياط مستحب آن است كه در صورت گمان، به چهار طرف نماز بخواند.

786 كسي كه بايد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا را بخواند، بهتر آن است كه نماز اول را به هر چند طرف كه واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع كند.

787 كسي كه يقين به قبله ندارد، اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايدرو به قبله انجام داد، مثلا بخواهد سر حيواني را ببرد، بايد به گمان عمل نمايد. واگر گمان ممكن نيست، به هر طرف كه انجام دهد، صحيح است.


بازگشت