نمازهاي مستحب


نمازهاي مستحب

764 نمازهاي مستحبي زياد است و آنها را نافله گويند. و بين نمازهاي مستحبي، به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده، و آنها در غير روز جمعه سي و چهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مي باشد. و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند،يك ركعت حساب مي شود. ولي در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مي شود.

765 از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب، و دو ركعت آن به نيت نماز شفع، و يك ركعت آن به نيت نماز وتر خوانده شود. و دستور كامل نافله شب در كتابهاي دعا گفته شده است.

766 نمازهاي نافله را مي شود نشسته خواند ولي بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند. مثلا كسي كه مي خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند. و اگر مي خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند.

767 نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند. ولي نافله عشا را به نيت اينكه شايد مطلوب باشد، مي تواند بجا آورد.

بازگشت