وقت نماز صبح


وقت نماز صبح

741 نزديك اذان صبح از طرف مشرق سفيده اي رو به بالا حركت مي كند، كه آن را فجر اول گويند. موقعي كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است. و آخر وقت نماز صبح، موقعي است كه آفتاب بيرون مي آيد.


بازگشت