وقت نماز ظهر و عصر


وقت نماز ظهر و عصر

729 اگر چوب يا چيزي مانند آن را راست در زمين هموار فرو برند، صبح كه خورشيد بيرون مي آيد، سايه آن به طرف مغرب مي افتد. و هر چه آفتاب بالا مي آيد،اين سايه كم مي شود. و در شهرهاي ما در اول ظهر شرعي به آخرين درجه كمي مي رسد،و ظهر كه گذشت، سايه آن به طرف مشرق برمي گردد. و هر چه خورشيد رو به مغرب مي رود، سايه زيادتر مي شود. بنابر اين وقتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مي شود ظهر شرعي شده است. ولي در بعضي شهرها مثل مكه كه گاهي موقع ظهر سايه به كلي از بين مي رود، بعد از آنكه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مي شود ظهر شده است.

730 چوب يا چيز ديگري را كه براي معين كردن ظهر به زمين فرو مي برند، شاخص گويند.

731 نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركي دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتي كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت مخصوص نماز عصر موقعي است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، كه اگر كسي تا اين موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند. و ما بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است. و اگر كسي اشتباها نماز ظهر يا عصر را در وقت مخصوص ديگري بخواند، نمازش صحيح است.

732 اگر پيش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، چنانچه در وقت مشترك باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند. يعني نيت كند كه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مي خوانم، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنكه نماز را تمام كرد، نماز عصر را بخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عصر را بخواند و احتياط آن است كه دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند، و اين احتياط خيلي خوب است.

733 در روز جمعه انسان مي تواند به جاي نماز ظهر، دو ركعت نماز جمعه بخواند. ولي احتياط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و اين احتياط خيلي مطلوب است.

734 احتياط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعي كه عرفا اول ظهر مي گويند، تاخير نيندازد. و اگر از اوايل ظهر تاخير افتاد، به جاي نماز جمعه نماز ظهر بخواند.


بازگشت