نمازهاي واجب


نمازهاي واجب

نمازهاي واجب شش است: اول: نماز يوميه. دوم: نماز آيات. سوم: نماز ميت. چهارم: نماز طواف واجب خانه كعبه. پنجم: نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است. ششم: نمازي كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مي شود.


نمازهاي واجب يوميه

نمازهاي واجب يوميه پنج است: ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت.

728 در سفر بايد نمازهاي چهار ركعتي را با شرايط ي كه گفته مي شود، دو ركعت خواند.

بازگشت