احكام نماز


احكام نماز

نماز مهمترين اعمال ديني است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاي ديگر هم قبول مي شود. و اگر پذيرفته نشود، اعمال ديگر هم قبول نمي شود. و همانطور كه اگر انسان شبانه روزي پنج نوبت در نهر آبي شستشو كند، چرك در بدنش نمي ماند، نمازهاي پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مي كند. و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند. و كسي كه نماز را پست و سبك شمارد،مانند كسي است كه نماز نمي خواند. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:"كسي كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است".روزي حضرت در مسجد تشريف داشتند، مردي وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش را كاملا به جا نياورد. حضرت فرمودند: "اگر اين مرد در حالي كه نمازش اين طور است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است". پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگي نماز نخواند، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسي سخن مي گويد، و خود را در مقابل عظمت و بزرگي خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند. و اگر انسان در موقع نماز كاملا به اين مطلب توجه كند، از خود بي خبر مي شود. چنانچه در حال نماز تير را از پاي مبارك امير المؤمنين عليه السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهاني كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد،كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصيتي را ترك كند. و همچنين سزاوار است كارهايي كه ثواب نماز را كم مي كند بجانياورد، مثلا در حال خواب آلودگي و خودداري از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند. و نيز كارهايي كه ثواب نماز را زياد مي كند بجا آورد، مثلا انگشتري عقيق به دست كند، و لباس پاكيزه بپوشد، و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نمايد.


بازگشت