مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   سيد كاظم بن قاسم حسيني رشتي (م 1259 ق)  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :توضیحات   وي اين رساله مختصر را پس از نگارش رساله مبسوطي در همين موضوع نوشته و نسخه خطي آن ضميمه مجموعه 7587 در 15 برگ در کتابخانه آية الله مرعشي موجود است فهرست کتابخانه آية الله مرعشي 19 / 400 و نيز رساله اي به نام «رسالة في فقه الصلاة» از همو در 29 برگ ضمن مجموعه ش 1948 در کتابخانه وزيري يزد موجود است؛ فهرست کتابخانه وزيري 3 / 1103  

بازگشت