مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   سيد ميرزا موسي بن ميرزا محمد مستوفي همداني  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :توضیحات   سيد ميرزا موسي بن ميرزا محمد مستوفي همداني از شاگردان حاج ملاهادي سبزواري بوده است.  

بازگشت