مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   ابوعلي سينا  
    :تاریخ انتشار   1315 ق  
    :زبان کتاب   عربي  
    :موضوع   اين رساله شامل سه فصل مي باشد:1- ماهيّت نماز 2- احکام ظاهري و اسرار باطني نماز 3- کساني که هم ظاهر نماز و هم باطنش بر آنان واجب مي باشد و کساني که تنها ظاهر نماز بر آنان واجب است.  
    :توضیحات   شيخ الرئيس ابوعلي سينا: حسيني بن عبدالله بن سينا (م 427 ق) صاحب «قانون» در طب، «شفا» در حکمت و «معراج نامه». اين رساله ضمن مجموعه «کلمات المحققين» به سال 1315 ق در تهران به چاپ رسيده است.  

بازگشت