مشخصات کتاب
    :عنوان   ادعيه نماز شب  
    :نویسنده   احتمالاً ميرزا احمد نيريزي- خطاط شهير ايران در قرن دوازدهم هجري  
    :توضیحات   نسخه خطي آن به شماره 3315 به خط نيريزي در کتابخانه آستان قدس وجود دارد فهرست الفبايي کتابخانه آستان قدس / 33  

بازگشت