مشخصات کتاب
    :عنوان   ادراك الركعة في الوقت  
    :نویسنده   شيخ احمدبن صالح بن طوق بحراني (ق13)  
    :تاریخ انتشار   28 محرم 1241 ق  
    :زبان کتاب   عربي  
    :موضوع   اين رساله پيرامون آن است که: اگر کسي به اندازه يک رکعت از وقت نماز را درک کند،وقت نماز را درک کرده است.  
    :توضیحات   نسخه خطي آن ضمن مجموعه شماره 2358 کتابخانه مرعشي موجود است. فهرست کتابخانه آية الله مرعشي: 6 / 335 و 337  

بازگشت