كليد روضه رضوان


دژ مستحكم ايمان نماز است
كمال رتبه انسان نماز است

براي پاكي روح و روان ها
پيام روشن قرآن نماز است

به هنگام سخن پير حرا گفت
كليد روضه ي رضوان نماز است

به هنگام ظهور نفس انسان
رها از حربه ي شيطان نماز است

بگفتا اسوه زهد و شهادت
شكوه قله ي عرفان نماز است

به يمن تربت پاك شهيدان
سرود ملت ايران نماز است

اكبر حميدي «شايق»

بازگشت