نماز آرامش دل هاست


دلا آرامش دل ها نماز است
كليد رفع مشكل ها نماز است

درين درياي پر توفان هستي
ره رفتن به ساحل ها نماز است

غم دنيا اگر در سينه داري
صلاي شادي دل ها نماز است

همان دست خداي مهربانت
كه مي سازد گل از گل ها نماز است

چراغ راه تاريك خلائق
كه روشن كرده محفل ها نماز است

فروزان مهر جانبخش هدايت
تميز حق ز باطل ها نماز است

هر آن چيزي كه ما را مي رساند
به سر مقصود و منزل ها نماز است

ميترا حسيني «ساحل»

بازگشت