اَلصَّلوةُ عَمُودُ الدّينِ


چنان كه صبح و مسا سد جوع بايد كرد
براي خالق يكتا ركوع بايد كرد

قدي كه خم شود از بهر حق دلش بكجاست
گه حضور خضوع و خشوع بايد كرد

غروب عمر تو گردد به مغرب دنيا
ولي زمشرق عقبي طلوع بايد كرد

بساز، توشه آن ره كه رهروان گفتند
«علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد»

ز روضه ي ملكوت آمدي به عالم خاك
به اصل خويش بدآنجا رجوع بايد كرد

نكرده ايم قوانين دين حق اجراء
به كار شرع ز اول شروع بايد كرد

فريضه ايست نه تنها نماز اي (خباز)
عمل به حكم اصول و فروع بايد كرد

حبيب الله خباز

بازگشت