نماز جمعه


نماز جمعه، با اخلاص و ايمان
بود، امر خداي حي سبحان

نماز جمعه باشد، سنگر دين
همان ديني كه، كامل كرده يزدان

نماز جمعه، ميثاقي الهي است
ميان وارثان، عشق و عرفان

نماز جمعه، صوت يا رب ماست
كه از دل برشود، تا عرش رحمان

نماز جمعه، بزم عاشقان است
همان عشاق راه دين و ايمان

نماز جمعه، بزم وحدت ماست
از اين وحدت شود، دشمن هراسان

نماز جمعه، ميثاقي هميشه است
به ياد، جان نثاران و شهيدان

نماز جمعه، شمشيري برنده است
براي قطع دست نابكاران

نماز جمعه، باشد مكتب عشق
چه عشقي؟ عشق، با انصار قرآن

نماز جمعه، فرماني الهي است
به فرمان خدا، ميكوش از جان

نماز جمعه، تنها جلوه گاهي است
كه صد چون (جامعي) باشد غزل خوان

اسدالله جامعي

بازگشت