وقت نماز


اين بانگ شور آفرين چيست ؟
كارد چو دريا به جوشم

اين دلربا نغمه از كيست ؟
هر روز آيد به گوشم

سرشار شد از طراوت
زين صوت دلكش وجودم

زين نغمه در اهتزاز است
هر رشته از تار و پودم

هست اين نواي مؤذن
پر كرده عطرش فضا را

بنشانده بر موجي از نور
گل هاي ذكر خدا را

با بانگ الله اكبر
شد باغ هستي معطر

برخيز و در چشمه نور
چون عارفان شستشو كن

در جويبار حقيقت
با صدق نيت وضو كن

برخيز وقت نماز است
هنگام راز و نياز است

اي تشنه زمزم عشق
درياب آب بقا را

برخيز و بر بند قامت
بگشاي دست دعا را

بشتاب بشتاب وقت نماز است
بزم حضور است، هنگام راز است

استاد محمود شاهرخي «جذبه»

بازگشت