معراج مؤمن


فجر از افق دميد اي يار آشنا
پيك سحر رسيد ز آنسوي لحظه ها

بانگ مؤذن است يا نغمه ي سروش
كاينسان چو بوي گل پيچيده در فضا

سازد ترا رها زين تيره خاكدان
بشنو بگوش جان اين ايزدي ندا

برخيز و رخ بشوي در چشمه سار صدق
برخيز و كن وضو در زمزم صفا

سرنه به بندگي بر درگه نياز
معراج مومن است اي زنده دل نماز

برخيز پركشيم تا قله هاي نور
تا بيكرانه ها از اين كرانه دور

با سوز و با گداز در معبد نماز
چون عارفان كنيم از مرز تن عبور

نجوا كنان شويم محو جمال دوست
در مشهد شهود در خلوت حضور

برخيز سر نهيم بر درگه نياز
معراج مومن است اي زنده دل نماز

استاد محمود شاهرخي «جذبه»

بازگشت