نماز عشق


نماز عشق تا آغاز كرديم
رهي در خانه دل باز كرديم

قيام ما قيامت كرد برپا
از آن روزي تو را دمساز كرديم

بدل نيت تو بودي در دو عالم
كه در هر صبح و شب آواز كرديم

سرود اشك شد تكبير شب ها
كه سوز عاشقي را ساز كرديم

تو را در هر ركوع و خلوت راز
رفيق و مونس و همراز كرديم

به معراج از سجود نيمه شب ها
به ياد روي تو پرواز كرديم

تو را در پرده هاي دلكش ساز
شكوه شادي شهناز كرديم

اناالحق گوي و سربردار رفتيم
دوباره زندگي احراز كرديم

مهدي ازهر

بازگشت