نماز...


باز، وقت نماز مي آيد
باز هنگام راز مي آيد

بانگ (حي علي الصلوة) بلال
گوئيا از حجاز مي آيد

سائلان و نيازمندان را
وقت عرض نياز مي آيد

بار عام است و باب رحمت باز
فرصتي كارساز مي آيد

مؤمنان را نماز، معراج است
وقت پرواز، باز مي آيد

بندگان، تا به قرب حق برسند
لطف او پيشواز مي آيد

با قبول نماز، روز جزا
صاحبش سر فراز مي آيد

چون مجسم شود جمال نماز
شاهدي دلنواز مي آيد

ياد آن آخرين نماز حسين
با غمي جان گداز مي آيد

با نسيمي كه آيد از حرمش
عطر مهر نماز مي آيد

چون (حسان) موقع نماز رسد
ياد من، اين فراز مي آيد

عَجِّلوا بِالصَّلوة ِ قَبْلَ الْفَوْت
عَجِّلوا بهر توبه قَبلَ المَوت

هر آنچه خداوند آگاه گفت
براي نشان دادن راه گفت

براي رهائي ز هر مشكلي
كلام (فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ) گفت

حرمت قرآن بجا مي ماند از پاس نماز
بين گوهرها درخشان است الماس نماز

آفرين بر همت آنان كه برپا داشتند
در چنين دنياي ظلمت خيز اجلاس نماز

حبيب الله چايچيان (حسان)

بازگشت