شور جان


مؤمنان را رهگشا باشد نماز
ركن دين مصطفا (ص) باشد نماز

روشني بخش دل و چشمان ما
چشمه ي نور خدا باشد نماز

در فضاي قدسي محراب عشق
شور جانِ پارسا باشد نماز

مايه ي بيداري و رمز بقا
روحبخش جسمها باشد نماز

محمدكريم جوهري

بازگشت