ماه نيم روز


اي خوب رخ كه پرده نشيني و بي حجاب
اي صد هزار جلوه گر و باز در نقاب

اي آفتاب نيمه شب اي ماه نيم روز
اي نجم دوربين كه نه ماهي نه آفتاب

آيا شود كه نيم نظر سوي ما كني
تا پر گشوده كوچ نماييم از اين قباب

امام خميني (ره)

بازگشت