نماز


فروغ ديده ي بينا نماز است
صفابخش دل و جانها نماز است

به اخلاصش چو مي افروزي امروز
چراغ روشن فردا نماز است

به تكبير و به حمد و قل هو الله
بنايي جاودان برپا نماز است

ركوع و سجده بر حق كن كه هر دم
تو را سرمايه ي عقبا نماز است

بود معراج مؤمن گر بخواني
اساس جمله ايمانها نماز است

محمدكريم جوهري

بازگشت