نور نماز


شولاي نور بر تن ما مي كند نماز
ما را غريق مهر خدا مي كند نماز

با بانگ پر صلابت قد قامت الصلوة
ما را به كوي عشق صدا مي كند نماز

دل هاي خو گرفته به مرداب شرك را
سرچشمه ي خلوص و صفا مي كند نماز

با آب هاي عاطفه سيماب روح را
آيينه ي خداي نما مي كند نماز

هر صبحدم به روي خدا با روان پاك
درهاي رحمت است كه وا مي كند نماز

كن تكيه بر نماز كه در شط حادثات
ايمن تُرا ز موج بلا مي كند نماز

بنگر به پير عشق كه بر تخت احتضار
وقت سفر چگونه ادا مي كند نماز

آكنده از طنين عبور فرشته هاست
آنجا كه بال نافله وا مي كند نماز

از بندهاي وسوسه طاووس روح را
در آسمان نور رها مي كند نماز

مردان راه را ز جفا و وفاي دوست
پيمانه نوش خوف و رجا مي كند نماز

با زانوي ادب چو نشستي گه سلام
بر تو سلام عشق و صفا مي كند نماز

مقبول حق چو گشت نمازت براي تو
صد قصر در بهشت بنا مي كند نماز

همايون علي دوستي

بازگشت