نماز شب امام خميني


غمي خواهم كه غمخوارم تو باشي
دلي خواهم دل آزارم تو باشي

جهان را يك جويي ارزش نباشد
اگر يارم، اگر يارم تو باشي

ببوسم چوبه دارم بشادي
اگر در پاي آن دارم تو باشي

به بيماري دهم جان و سر خود
اگر يار پرستارم تو باشي

شوم اي دوست پرچم دار هستي
در آن روزي كه سردارم تو باشي

رسد جانم به فوق قاب قوسين
كه خورشيد شب تارم تو باشي

كشم بار امانت با دلي زار
امانت دار اسرارم تو باشي

امام خميني (ره)

بازگشت