سوره هاي هر نماز


امام صادق عليه السلام فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در نماز صبح، سوره هايي مانند «عم يتسائلون» و «هل اتيكَ حديثُ الغاشية» و «لا اُقسِمُ بِيَومِ القيامة» و نظير آن را مي خواند.
و در نماز ظهر، سوره هايي مانند «سَبِّح اسم» و «و الشّمس و ضُحيها» و «هل اتيك حديث الغاشية» و مانند آن را مي خواند و در نماز مغرب، سوره هايي كوتاه مثل «قل هو الله احد» و «اذا جاء نصر الله و الفتح» و «اذا زلزلت» را مي خواند و در نماز عشاء، آنچه را كه در نماز ظهر و در نماز عصر و آنچه در نماز مغرب قرائت مي فرمود، به جاي مي آورد.

بازگشت