نشستن پيامبر هنگام اذان


امام علي عليه السلام فرمودند: هنگامي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله وارد مسجد مي شد و بلال مشغول گفتن اذان بود، پيامبر صلي الله عليه و آله مي نشست. (1)

پاورقي

1- نماز و عبادت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله، ص 112.

بازگشت