زنان نمازخوان برتر از حورالعين!


ام سلمه از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم درباره ي آيه ي «عُرُباً أتراباً» (1) سؤال كرد، حضرت فرمود: «آنها زناني هستند كه در دنيا پير مي شوند و خداوند آنها را چون دختران باكره و زيبا و دوست داشتني خلق مي كند.»
پرسيد: آيا زنان دنيا بهتر هستند يا حورالعين؟
فرمود: «زنان دنيا از حورالعين برتر هستند؛ زيرا آنها نماز خوانده و روزه گرفته و عبادت خداوند كرده اند؛ و لذا خداوند فرمود:
صورت هايشان نوراني و بدن هايشان نرم و لطيف چون حرير و رنگ آنها سفيد، و لباس شان سبز و داراي زيور آلاتي طلا گونه، و... مي باشند و مي گويند: ما جاودانه و زيبا و خواستني و خوشرو و خوش اخلاق هستيم، و خوشا به حال آنان كه با ما باشند و ما با آنها باشيم.» (2)

پاورقي

1- سوره مباركه واقعه، آيه 37.
2- سفارشات پيامبر (ص)، به دختران و زنان، ص 95.

بازگشت