خداشناسي پيرزن


رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روزي از پيرزني كه مشغول نخ ريسي بود پرسيدند: «خدا را چگونه شناختي؟»
پيرزن دست از چرخ برداشت، چرخ از حركت افتاد، آنگاه نگاهي به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم كرد و دوباره به چرخاندن ادامه داد.
پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم روي به ياران خود كردند و گفتند:
«خداشناسي» را از اين زن پرهيزگار و باتقوا بياموزيد؛ زيرا او با عقل خود براي من بيان كرد كه اگر من اين چرخ كوچك را نچرخانم، چرخ، از حركت باز مي ماند؛ پس احتياج به «گرداننده اي» دارد تا بتواند به حركت خود ادامه دهد.
همين طور آسمان و زمين و ستارگان، و سيارات هم احتياج به خدايي مدير و مدبر دارند، تا بتوانند با نظم و ترتيب به چرخش خود ادامه دهند.»
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم باز تأكيد فرمودند كه: «شناخت صحيح و يگانه پرستي را از اين پيرزن بياموزيد كه وي، خدا را به خوبي درك كرده است و مي داند كه هر صبح و شام با چه كسي راز و نياز مي كند.»

بازگشت