دائم الوضو


كوكب خاتون، بانويي عفيف، پرصفا و سخت كوش بود كه در راه عبوديت و بندگي، در كنار همسر خويش و فرزندان خود قرار داشت. همدلي و همراهي او با شوهر و صداقت و يكرنگي او، زندگاني آرام، پر مهر و با صداقتي براي آنان فراهم ساخته بود.
او بانويي نمونه و همسري الگو شمرده مي شد كه گوهر وجود خويش را در حجابي كامل - و حتي با زدن پوشيه بر صورت - حفظ مي كرد؛ به گونه اي كه پاره اي از همسايگان و يا پيشه وران محل، اين ويژگي ارزشمند وي را يادآور شده، او را انساني زهرا گونه و زينب صفت مي دانند كه هيچ كس دست و يا گوشه اي از صورت وي را نديده بود.
آنان كه از نزديك با صفات و روحيات اين پاك بانو آشنايي دارند، در فهرست فضايل وي، احترام به شوهر، رضايت از زندگاني، شناخت و معرفت بسيار به اهل بيت عليهم السلام را ديده، هماره او را صاحب دستي پر سخاوت، قلبي لبريز از ياد خدا و چهره اي خوش در برخورد با ديگران مي دانند؛ انساني آسماني كه هميشه و در هر حال با وضو بوده و با اين طهارت ملكوتي به فرزندان خود شير خورانيده است.
او تلاوت آيات قرآن را هيچ گاه از ياد نمي برد و در عمل به دستورات الهي و اخلاقي بزرگان، سرآمد زنان بود.
هر چند همسر وي پيشه ور بود، اما چنين صفات شايسته و ارزشمندي او را به «زن آقا» شهرت بخشيده بود؛ زيرا همگان از صفا و صميميت، ساده زيستي و قناعت و معنويت وي آگاه بودند و اهتمام بسيار او را به تربيت خدا پسندانه ي فرزندان و زينت بخشيدن آنان به آداب الهي به خوبي نظاره مي كردند.
و چنين همت والا و تلاش پي گيري بود كه بنيان مقدسي را در راه تربيت انسان هاي صالح و پر فضيلت بنا نهاد و چنان انساني فرهيخته و ژرف نگر پرورانده است. (1)

پاورقي

1- آينه آفتاب، ديدار با ابرار، ص 19 - 21.

بازگشت