شفاي زن فلج با نماز


استاد احمد امين، رياضيدان و فيزيكدان عراقي و متوفاي 1390 هجري، مي نويسد: يك دختر جوان به نام «ماري پاولز» فلج به دنيا آمده بود، به طوري كه هيچ قدرت راه رفتن نداشت، در عين حال پسر يكي از همسايگان كه او را ديده بود، به خواستگاري اش آمد.
دختر كه با وجود نقص بدني از اين خواستگاري بسيار خوشحال شده بود، موضوع را با مادر خود در ميان گذاشت، ولي مادر با شنيدن اين مطلب سخت به گريه افتاد؛ زيرا پزشكان متخصص به او گفته بودند: اگر اين دختر ازدواج هم بكند، فرزنددار نخواهد شد و در تمام عمر با درد نازايي بايد به سر ببرد!
مادر، كه تا آن روز اين موضوع را از دختر پنهان داشته بود، گفت: حال كه اين جوان اصرار به ازدواج دارد، بايد او را از اين موضوع آگاه كنيم.
دختر گفت: ايرادي ندارد، اما اگر اين ازدواج صورت گرفت، من هر شب نماز حاجت مي خوانم و از درگاه الهي درخواست مي كنم، تا به من فرزند كرامت فرمايد.
مادر، در حالي كه سخن دختر را به تمسخر گرفته بود، و براي نظريه ي پزشكان اعتبار زيادي در نظر داشت، با ازدواج دختر موافقت كرد، خواستگار هم موضوع را مطلع شد و ازدواج صورت گرفت.
پس از ازدواج دختر هر شب به نماز و راز و نياز با خداوند مي پرداخت، و با سوز دل و چشم هاي پر اشك، اين گونه سخن مي گفت: خدايا! مرا از نعمت راه رفتن محروم ساختي، آيا راضي مي شوي كه از نعمت زايمان و بچه داري، كه ميليون ها نفر از زناني كه روي پاي خود راه مي روند و از آن برخوردارند، محروم باشم؟!
خدايا! آيا به زنان ديگر نعمت راه رفتن و زايمان را مي دهي، و مرا از يكي از اين دو نعمت هم محروم مي داري؟
باري، اين زن مدت چهار سال، اين دعا را با اشك و آه و سوزي كه از اعماق دل بر مي خاست، با سماجت و بدون خستگي انجام داد، تا اين كه سرانجام باردار شد، و به تدريج داراي سه فرزند سالم گرديد. (1)

پاورقي

1- التكامل في الاسلام، ج 7، ص 210.

بازگشت