بانو امين


«خانم مجتهده امين» (معروف به بانوي ايراني كه مقبره اش در شهر اصفهان است)، هماره بر نفس خويش مراقبت مي فرمود: مراقبتي شديدتر از حسابرسي شريك از شريك ديگرش و مولا از عبدش. (1)

پاورقي

1- محاسبة النفس، سيد بن طاووس، ص 14.

بازگشت