تشويق به حضور زن در نماز جمعه


زهرا اشراقي، نوه ي حضرت امام خميني (ره) نقل مي كند:
آن زمان كه در مراسم نماز جمعه بمب گذاري كرده بودند، من هم در مراسم نماز شركت كرده بودم. مادرم و بقيه فاميل در خانه آقا بودند. چون خبري از من نشده بود، همه نگران شده بودند. وقتي وارد خانه شدم، ديدم مادرم معترضانه گفت: «تو چرا رفتي؟ تو كه باردار بودي چرا رفتي؟ به خاطر بچه ات هم كه شده نبايد مي رفتي.»
اين را هم بگويم كه از قبل شايع شده بود كه آن مراسم نماز را صداميان يا بمباران مي كنند و يا در آن بمب گذاري. نگراني مادرم هم از اين بابت بود. ولي آقا كه سر ميز ناهار نشسته بودند، با خنده اي به من گفتند: «سالمي؟»
و من تشكر كردم. ايشان آهسته در گوشم گفتند: «خيلي كار خوبي كردي كه رفتي. خيلي ازت خوشم آمد كه به چنين نمازي رفتي.» (1)

پاورقي

1- امام در سنگر نماز، ص 100.

بازگشت