تأثير شير دادن با وضو


شيخ مرتضي انصاري (متوفي 1281 ه-ق كه در نجف اشرف مدفون است) از علما و مراجع برجسته قرن سيزدهم بود، و كتاب هاي درسي مكاسب و رسائل كه در حوزه هاي علميه از زمان او تاكنون جزء كتاب هاي درسي است، از تأليفات اوست.
وي بسيار زاهد بود و به عبادت اهميت مي داد و در جهات علمي و معنوي يگانه ي عصر بود، به مادرش گفتند: فرزندت به درجات عالي از علم و تقوي رسيده است.
مادرش در پاسخ گفت: «من در انتظار آن بودم كه فرزندم، ترقي بيشتري داشته باشد؛ زيرا من به او شير ندادم، مگر اين كه با وضو بودم و حتي در شب هاي سرد زمستان هم بدون وضو او را شير ندادم.» (1)

پاورقي

1- پندهايي از رفتار علماي اسلام، ص 8.

بازگشت