اهتمام مادر به نماز شب فرزند


مرحوم ميرزا مهدي شيرازي (ره) فرمودند: موقعي كه والده ي ما براي نماز شب بر مي خاست، مرا هم كه هنوز كودك خردسالي بودم از خواب بيدار مي نمود و از پشت بام پايين آورده نزد خود مي نشانيد و مشغول نماز شب مي شد و به من مي گفت: مهدي بيدار بمان!
پدرم فرمود: در آن موقع از شب، چشمان مرا خواب گرفته بود به طوري كه مي خواستم از پله ها به طرف زمين پرتاب شوم (1)

پاورقي

1- مهر تابان، ص 51 - 52.

بازگشت