سمانه مادر امام هادي


سمانه مادر گرامي و بزرگوار حضرت امام علي نقي عليه السلام مي باشد، شيخ جمال الدين يوسف بن حاتم فقيه شامي در «درالنظيم» مي گويد: به آن مخدره سمانه مي گفتند و او را سيده مي شناختند، و كنيه او ام فضل بود، بيشتر اوقات روزه بود و در زهد و تقوي مثل و مانندي نداشت.

بازگشت