نماز شب نوراني مهدي عجل الله تعالي فرجه


استاد الهي و عارف رباني، مرحوم حاج شيخ جواد انصاري همداني رحمه الله مي فرمود:
يكي از مؤمنان، شبي كه براي نماز شب بيدار شده بود، مشاهده كرد كه در حدود پانصد خانه از خانه هاي همدان نورافشاني مي كنند. به او الهام شده بود كه در اين خانه ها نماز شب خوانده مي شود، در نقطه اي (از زمين) عمودي از نور ديده بود كه تا آسمان كشيده شده است و به او الهام شده بود كه در آن مكان، وجود مقدس حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه) هست كه به نماز شب ايستاده است. (1)
اخبار بسياري درباره ي كثرت و شدت كوشش و اهتمام حضرت مهدي عليه السلام در عبادت وارد شده است. جد بزرگوارش سيدالعابدين عليه السلام آمده كه در وصف حضرت قائم - روحي فداه - فرمود: «با آن چهره ي گندمگون، زردي بي خوابي شب نيز آميخته است، پدرم فداي آن كس كه شبش را در حال سجود و ركوع و ستاره شماري (كنايه از بيداري) خواهد گذراند.» (2)
در روايتي از حضرت امام موسي كاظم عليه السلام در وصف آن حضرت آمده كه: «بر رنگ گندمگونش از بيداري شب ها زردي عارض مي شود.» (3)

پاورقي

1- رساله ي لقاء الله، ص 130 و 131.
2- مكيال المكارم، ج 1، ص 252.
3- مكيال المكارم، ج 1، ص 151.

بازگشت