امامت و نبوت در كودكي


علي بن اسباط گويد:
امام جواد عليه السلام را ديدم از خانه بيرون آمد، او را زير نظر گرفتم و از سر تا پايش را دقيق نگريستم تا قدر و قامت او را براي شيعيان در مصر توصيف كنم، او در اين هنگام به سجده افتاد و چنين فرمود: خداوند در امامت به آنچه كه در نبوت استدلال كرده احتجاج كرده است، خداوند فرمود: ما به يحيي در كودكي (كه سه سال داشت) نبوت داديم. و فرمود: و چون يوسف به سن رشد و كمال رسيد او را مسند حكمفرمايي و مقام دانش عطا كرديم و به چهل سالگي رسيد، پس ممكن است حكمت در كودكي عطا شود و ممكن است در چهل سالگي عطا شود. (1)

پاورقي

1- عوالم العلوم، ج 23، ص 79، ح 1.

بازگشت