لباس نماز امام رضا عليه السلام


و از وشا نقل مي كند كه گفت: با خود گفتم: يكي از پيراهنهاي حضرت رضا عليه السلام را از حضرت جواد طلب مي كنم؛ حضرت بدون سابقه پيراهني براي من فرستاد و به قاصد فرمودند: بگو اين از لباسهايي است كه حضرت عليه السلام در آن ها نماز مي گذاشت. (1)

پاورقي

1- اثبات الهداة، ج 6، ص 203.

بازگشت