روش امام در طواف خانه خدا


علي بن مهزيار گويد:
امام جواد عليه السلام را شب زيارت ديدم كه طواف نساء را انجام داد و پشت مقام حضرت ابراهيم نماز خواند، سپس داخل زمزم شد و با دست مباركش از آن نوشيد و از آن آب بر بدنش ريخت، سپس دوباره به زمزم رفت. و از ديگر اصحاب هم شنيدم كه سال بعد هم حضرت همينطور عمل كرد. (1)

پاورقي

1- كافي، ج 4، ص 43، ح 3؛ نماز و عبادت امام جواد، ص 50.

بازگشت