كمك به ديگران در حال نماز


زكرياي اعور - كه از فقها و محدثين شيعي قرن اول و دوم هجري، و شاگرد امام كاظم عليه السلام نيز بوده است - مي گويد: «امام موسي كاظم عليه السلام را در حال نماز خواندن ديدم. پهلوي ايشان پيرمردي سالخورده نشسته بود كه اراده كرد از جاي برخيزد. عصايي داشت. آن را جستجو مي كرد تا به دست آورد. امام با آن كه در نماز ايستاده بود، خم شد و عصاي پيرمرد را برداشته به دستش داد و به موضع نماز خود برگشت.» (1)

پاورقي

1- منتهي الامال، ج 2، ص 127.

بازگشت