حضرت امام موسي كاظم عليه السلام و نماز


زندگاني پربار اين امام بزرگوار، داراي جنبه هاي مختلفي است. بخشي از آن توجه خاص آن حضرت به عبادت به خصوص نماز است؛ زيرا سجده هاي طولاني ايشان از رابطه تنگاتنگ او با نماز، سخن مي گويد.
احمد بن عبدالله اهوازي از پدرش نقل مي كند: روزي بر فضل بن ربيع وارد شدم در حالي كه وي بر جاي بلندي نشسته بود، همين كه مرا ديد گفت، عبدالله بيا بالا. وقتي بالاي بلندي رفتم، گفت:
درون اين اطاق نگاه كن و بگو چه مي بيني؟! وقتي درست نگاه كردم، گفتم: پيراهني است كه در وسط اطاق افتاده است.
گفت: خوب نگاه كن! گفتم: گويا مردي به سجده رفته است.
فضل بن ربيع گفت: او را مي شناسي؟
گفتم: او را نمي شناسم.
در جواب گفت: او امام تو موسي بن جعفر عليه السلام است.
سپس ادامه داد و گفت: من شب و روز مراقب او هستم و در تمام لحظه ها وي را چنين ديدم كه پس از به جا آوردن نماز صبح، مشغول تعقيب مي شود تا آن كه خورشيد طلوع نمايد. پس از آن به سجده مي رود تا زوال خورشيد. آن حضرت كسي را معين كرده تا وقت هاي نماز را به او يادآوري كند. همين كه وقت نماز را به او خبر مي دهد، از جا برمي خيزد و دوباره مشغول نماز مي شود، بدون آن كه تجديد وضو نمايد.
اين شيوه هميشگي اوست و باز به سجده مي رود تا موقع نماز مغرب، پس از نماز عشا افطار مي كند و مقدار كمي استراحت مي نمايد و بعد از آن، تجديد وضو مي نمايد و باز به سجده مي رود و تمام شب را تا سپيده صبح به عبادت و نماز سرگرم است. (1)

در احوال امام كاظم عليه السلام آمده است:
موسي بن جعفر عليه السلام وقتي نماز صبح را به جاي مي آورد، تا طلوع آفتاب مشغول تعقيب و ذكر خداوند مي شد و سالهايي كه در زندان بودند غالباً پس از نماز سر به سجده مي گذاشتند و تا نزديك ظهر به دعا و ذكر و حمد مشغول بودند و چون ظهر فرا مي رسيد برمي خاستند و بدون تجديد وضو به نماز مي ايستادند. (2)

پاورقي

1- مناقب، ج 4، ص 318؛ سجاده عشق يا نماز آدم تا خاتم ، نعمت الله صالحي حاجي آبادي ، ص125-124.
2- بحارالانوار، ج 48، ص 107.

بازگشت